Posten skal fram?

Posten skal fram? Nei, kun re­klam­en skal fram — alle dager året rundt!

Nei da, Posten skal ikke fram, i alle fall ikke på lør­dager og kun to eller tre ganger i uka! Men re­klam­en skal fram uan­sett — også i dag når det er palme­søn­dag og borti­mot hellig­dag i Norge. Tok disse bild­ene for noen få min­ut­ter siden fra ver­anda­en min ut mot Gøte­borg­gata på Rode­løkka. For­rige søn­dag fikk vi 14 eller 15 rek­lame­sendinger i post­kassa. Skal bli spen­nende å se hvor mange vi får i dag. Nu står ikke verd­en til påske! 

Og for å sitere meg selv fra 2. mai 2021:

«Som SØNDAGSARBEID har Posten be­gynt fast med å lev­ere re­klame til hus­stand­ene i Oslo. I går fikk vi 13 re­klame­bro­sjyrer i post­kassa. Posten greier nå kun å lev­ere post 2 og 3 ganger i uka, greier ikke å lev­ere post på lør­dager, avis­er bruker opp til ei uke fra Trønde­lag til Oslo, post­kontor­ene legges ned mens Post Nord setter opp post­kasser for pakke­post rundt om­kring i Oslo og åp­ner nye post­kontor! Et for­under­lig sys­tem med ei re­gjer­ing som går foran i privat­iser­ing og ned­byg­ging av Norge. Stopp verd­en, jeg vil av!»

Nå snart ett år etter har vi fått  ei ny re­gjer­ing og den skryter av at den vil flytte stat­lige arbeids­plasser ut til di­strikt­ene. Sentral­ledelsen i Posten kom i for­rige uke med opp­lys­ninger om at borti­mot 100 post­an­satte i Troms og Finn­mark nå snart blir opp­sagt. Grunnen er at inn­lev­ert post fra de nord­ligste fylk­ene skal send­es til Løren­skog for å sort­eres på post­termi­nalen og sen­des til­bake for om­bring­ing. Det vil si at posten sendes mange hundre mil fram til Øst­landet og til­bake til Nord-Norge!  Hva skal man si? Kanskje «Sykt dårlig dis­trikts­politikk og enda syk­ere dårlig miljø­poli­tikk!», er dek­kende!

Posten skal fram? Nei kun reklamen skal fram — alle dager året rundt!

Posten skal fram!


Kommentarer