Kunstig intelligens

Vårbilde laget ved hjelp av KI

DIVERSE LAGET VED HJELP AV KUNSTIG INTELLIGENS:

Grunn til bekymring?

I det siste året har det blitt mer og mer snakk om Kunst­ig intel­li­gens (KI) og hva den kan bruk­es til. Jeg er skep­tisk til veldig mye rundt bruk­en av kunst­ig intel­ligens; be­kym­ret for mulig­heten til å bruke tek­no­lo­gien til om­trent­lig­heter, juks, dir­ekte svin­del og be­drag, (Fake News) og f. eks. til spred­ning av data­virus. Ellers er det et åpent spørs­mål om hvor mye strøm det går med på å gene­rere bild­er og tekst.

Og som ved vel­dig mange andre inn­grip­ende tekno­logier, som f. eks. mobil­tele­fonen, er det slik at tekno­logien kan for­andre hvor­dan vi van­lig folk tenker og hand­ler på og ikke minst hvor­dan tekno­logien kan rasere manu­elle arbeids­plas­ser. I USA har det nå på­gått en skue­spiller­streik der noe av bak­grunnen for streiken er skue­spil­ler­nes frykt for sine ar­beids­plas­ser, ja at skue­spill­erne kan bli er­statta av avan­sert data­teknologi. 

I USA har det vært eksempler på at male­rier laget kun ved hjelp av kunstig intel­ligens har vunnet male­rikonkur­ranser!, musikk laget ved hjelp tekno­logien, utgis som om den var laget av men­nesker, retts­av­gjør­elser som ikke er fore­tatt, har blitt hen­vist til som retts­kraftige doms­avsigelser. Bøker som ikke er skrevet, blir etter­spurt på biblio­teker. Og når vi nå vet at ChatGPT kan hente inn bilder, musikk og lengre tekst­ut­drag fra alle­rede ut­gitte romaner og ånd­sverk — laget av fys­iske men­nesker, er det jo til stor be­kym­ring hvor­dan dette skal hånd­teres jur­idisk i for­hold til ånds­verks­lover og be­skytt­else av opp­havs­rett.

Og når vi vet at mange voksne er naive, og at unge elever og stud­enter ofte ikke er godt nok trent i kilde­kri­tikk, kan ond­sinnede falske ny­heter spre seg viralt.

Ved hjelp av denne tekno­logien kan data­maskinene, påstås det, ved hjelp av en enorm stor mengde­trening og en enorm regne­kraft, finne strukturer og sammen­henger som en med men­neskets blikk med langt mindre treff­sikker­het kan ut­føre; ana­lysere rønt­gen­bilder for å finne syk­dom­mer og bein­brudd, finne føflekk-kreft, snakke «natur­lig», over­sette «rik­tig» fra alle slags språk, ut­føre mange manu­elle, tunge eller far­lige arbeids­opp­gaver...

Bildene på siden her er laget ved hjelp av kunst­ig intel­li­gens (KI). Vil du prøve selv, kan du gjøre det her.

Men tekno­logien har kommet for å bli. Så det gjelder å være kritisk — og følge med!

Data- teknologibedriftenes egenreklame

Fredag 27. desember 2023 leste jeg alt som stod i et 24-siders annonse­bi­lag fra re­klame­byrå­et Media­planet — et på­kostet bi­lag til Aften­posten fra noen dager siden om digi­tali­sering og kunst­ig intel­li­gens.


Ingen av de selv­høy­tide­lige annons­ene som de mange data- og tekno­logi­firma­ene selv hadde skrevet eller Media­planet hadde skrevet for dem, hadde noen store be­tenke­lig­heter omk­ring den raske inn­før­inga av KI og maskin­læring. 


Det som gikk igjen var flust av nye og for meg u­kjente for­kort­elser og flotte ord om «bære­kraft», «rask digi­tal trans­forma­sjon», «det grønne skifte», «miljø­be­spar­ende digi­tale løs­ninger», «ro­bot­iser­ing», «res­surs­be­spar­ende løs­ninger» (les: be­hov for færre an­satte), «fram­tids­rettet ut­vik­ling», «smart­ere og omstillingsvillige prod­uk­sjons­kjeder», «hel­digi­tale og hel­auto­mat­iske fab­rikker», «nød­vendige be­drifts- og organi­sa­sjons­mess­ige til­tak», «verdi­skap­ende og verdi­øk­ende løs­ning­er» osv.


Men hva de sam­funns­mess­ige konse­kvens­ene av roboti­sering og mer og mer inn­før­ing av KI og maskin­læring, er hel­ler u­sikk­ert. Time Will Show, som det heter på godt norsk!

Den 2. januar 2024 skrev jeg på min Facebook-profil at

«Har lest en del om kunstig intelligens i jula. Om f. eks. helauto­matiserte varelagre uten ansatte. Om f. eks. bløgging av fisk og om hvordan KI kan automat­isere denne blod­tappinga av fisken på en slik måte at data­maskinen som brukes i bløgge­maskinen hele tiden kan lære av seg selv slik at bløggingen blir bedre for hver gang den skal tappe blodet av fisken.

I en sjøl­skry­tende annonse fra firmaet Optimar, i artikkelen «Avansert AI-teknologi sikrer human avlivning av fisk» skriver annonsebyrået Mediaplanet at «— Bløgge­båtene er spesial­bygget for å hente en bestemt mengde fisk til riktig tid. Metodene er også svært effektiv med en kapasitet på rundt 80 fisk i minuttet per produk­sjons­linje. Det tilsvarer 20 til 25 tonn i timen. I tillegg er det arbeids­besparende, og av­livningen skjer mye mer nøyaktig enn hva mennesker klarer manuelt.»

Det betyr jo at en stor fiskebåt uten fiskere(!) kan «tømme havet» f. eks. utenfor Norske-kysten på kort tid mens fisken (gjerne) kan sendes utenlands for evt. videre bearbeiding — uten at Norges befolkning får inntekter av det hele. Genialt for pengesterke interesser, men for norske arbeidsplasser og bosetning langs kysten vil det fort bli katastrofalt. Jeg er skeptisk!!!»

DENISJON PÅ KUNSTIG INTELLIGENS

«Kunstig intelligens (KI), eller «Arti­fici­al Intelli­gence (AI)» på eng­elsk, hand­ler om å ut­vikle data­system­er som kan lære av egne er­far­inger og løse kom­plekse pro­blemer i ulike situa­sjoner og mil­jøer.» Kilde: Internett hvor du kan finne mye forskning, optimisme og tvil om teknologien.

Noen utfordringene med kunstig intelligens

  • Personvernutfordringer. ...
  • Vanskelig å forklare beslutninger. ...
  • Usikre beslutninger. ...
  • Skadelig påvirkning av kunstig intelligens. ...
  • Gale beslutninger kan gi ulykker. ...
  • Høyt strømforbruk. ...
  • Må brukes til det beste for samfunnet. ...
  • Viktig å forstå hvordan kunstig intelligens kan brukes.

Les mer om utfordringene på OSLOMET

«Påskebilde» laget ved hjelp av AI/KI.

Maleri av Gloriette i Wien generert ved hjelp av kunstig intelligens.
Maleri fra Wien generert med KI.

Nissebilde laget ved hjelp av kunstig intelli­gens eller forkortet til KI og AI.

Kunstig intelligens brukt som her er greit! Men hva sier kunstnerne?

! Er du misfornøyd med det du ser, må du gjerne kontakte meg. Er du derimot fornøyd, må du gjerne dele det du ser! Rett nedenfor finner du symbolet for å dele.

Kommentarer