Trøndersk

 Hummer og kanari — på trøndersk

Vil med tida bygge opp ei side med litt forskjellig gamle ting jeg har liggende som er skrevet på trøndersk... Starter her med


Petter Nor­thug og nån tå dæm norske kvinnje­lige lang­reinns­løperan...

Ovafer hi vi ei tægning tå Petter Northug og nån kvinnjelige langgreinnsløpera — og nån tå dæm ska te Ol i Pyeongchan i Sør-Korea. Trist at Petter Northug itj e heilt i huinner fer tia, vart vraka og e ut tå OL-dainsen. Men vi får håp hainnj kjæm sæ på topp igjænn!

Ja, litte trist heile greia, men det va nok fer­veinta! Kanskje hi'n glømt-tå å ta tå fot­lænka og det e dæf­fer at'n itj e heilt i huinner!? Spøke Nor­dthug med ainner, kainnj vel vi spøk med hainnj, vi og! (Bak­gruinns­bildet e frå Kuba på Grüner­løkka i Oslo.)

Kjendisa på besøk på Rodeløkka i Oslo.

Pæng — «Vi bli fattig dersom vi tillægg pængan fer stor verdi!»

Hen hi vi ein gammel falsk­sæddel eiller 'joks­pæng'/'leike­pæng' æ gjærn skuilla byittja i nå gang­bar 'ny­pæng'. Æ tar både 'små­pæng' eiller ainna 'stor­pæng'!


Eillers e falska vænna akkurat som falske sedla! Dæm e itj værdt ein dritt!

18. juni 2017 — «... på spæll»


Sætt Donald Trump «America first« eiller sæ sjøl først og aill demokratiske spælleregla på spæll? Manipulert tægning tå dein ameri­kanske karikatur­tæg­narn Mike Luckovich

Sekk­ert my som kainnj stå på spæll vess ein pokre med stor in­sats. Mang sætt demo­krat­iet og følks liv og hælse på spæll med krig­ersk makt­politikk (makt­spæll). Det kainnj få store konse­kvensa vess Trump pokre med miljøet ved å sætt i gang arbeids­plassa med gammel­dags tækno­logi som ferur-rænse miljøet meir einnj fer­tjen­esten vi får med nån nye ar­beids­plassa. Og det å sætt opp mur mot Mexico, kainnj sætt mang liv på spæll...

Men vi e heil­dig­vis mang som itj vilj la ås spæll-ut på på side­linja og vi fer­lange eit ainna spæll, ein heilt ny kort­stokk!


Oppdatert Facebook-profil

 Nu kainn dåkk oppdatér på Facebook!

Nett-troill på Facebook?

Son kainnj det gå vess en itj passe sæ fer nætt-troilla på Facebook!

QR-koder

Framskritt, påstås det, men e det så sekkert at det e framskritt?

«STOPP VERDEN, JEG VIL AV!»
Da æ va i Bergen i be­gyin­nelsa tå au­gust 2021, va det kuinnj QR-koda på mang tå rest­au­rantan ruindt ved Bryg­gen. Rektig­nok e QR-kode ænkelt å bruk, men æ like'itj ut­vik­linga: My dår­lear ser­vice, ingen per­sonle ser­vice, ingen vari­abla ferr spesi­elle ønska, fremmed­gjør­ing og kel­nera som bli redu­sert te (oft sure) servi­tøra. Og sjøl om det e vi som gjær jobben, så mær­skes itj dét på prisan!

Ailt ska strøm­linje­formas og gjør­rås ænk­last mule nu fer tida, men fer mang pær­sona bli ailt bærre vansk­lear og gjær følk som «itj e heilt på nætt» og eil­dert følk usekker og trøng hjølp. Nu når ailt ska vårrå så effek­tivt, bli det te at mænn­esket itj sættes i sen­trum, og ting bli ailt fer lite pær­sonle. Fer mæ føles det meir som ein slags «sam­ling i bånn» med ein næs­ten uan­stein­dig dårle service...

Vess det e nån som hi eit godt fer­slag te ka vi kainn kaill «QR-kode» på norsk eiller trøn­dersk, så kom med inspæl! På ængelsk betyr «QR-kode» «Quick Re­sponse code». Så kanskje «hur­tig­kode», «hurtig-responskode» eiller «snåp-kode» eiller kanskje «mobil-snåp­kode» går an??? 

Det må i aill­faill kuinn lages eit norsk eiller trønd­ersk ord som e lik bra som akro­nymet og angli­fi­serte «QR-kode»!

12. februar kvart år — Darwins fødselsdag

Æ e IKKE i slækt med sånndre degenererte tuillinga!

Når 20 prosent itj tru på på korona­vaks­inen og hællv­parten tå USAs be­følk­ning trur at Trump vaint valget og mang trur at jorda vart ble skapt fer 6 000 år sia, e det kan­skje å håp at Darwins evolu­sjons­teori får meir gjæn­nom­slag!?

Vi kainn itj stol på nån nu længer!

Æ som truiddj at Jesus hadd eit godt forhoill te tømmermeinn! (Bilde finnji på Internett.)

Trøndersk såmmårdrink? 

Heimbreint e nok itj så populært længer, og det e vel greittj, det!

TRØNDERSK ORDLEST
Som Excel-fil

Kommentarer