Kolonihager i Oslo

Magnoliaen blomstrer på Solvang 1.

Jeg har i over 30 år hatt kolonihageparsell i Solvang koloni­hager, avdeling 1 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo og føler meg vel­dig heldig og privi­legert som kan bo i en slik oase av koloni­hage hver sommer! Men en kan ikke bare sitte på egen tue og være såre for­nøyd. Så en må skryte av de andre koloni­hagene også!

Nedenfor har jeg valgt å legge ut div. til­feldige bilder jeg tid­ligere har lagt ut på min konto på Google Foto fra her på avd. 1 og bilder fra be­søk i de andre koloni­hagene i Oslo. Jeg har valgt å kopi­ere en del fra tekst­ene de ulike koloni­hagene har som presenta­sjon av seg selv. Under Solvang koloni­hager, avd. 3 finner du mye av verdi­grunn­laget Norsk koloni­hage­forbund arbeider etter.

Etterstad kolonihage

Flotte roser i Etterstad kolonihage..

«Etterstad kolonihager ligger som en grønn oase midt på Våler­enga i Oslo, i Etter­stad­gata 18 C. Hagen har 88 pars­eller med 88 fam­ilier av ulike sammen­setninger. Her er det plass til både gammel og ung, liten som stor. For barna er det godt å bo i kolonihage om sommeren, Det gir større be­vegelses­frihet enn man kanskje ellers har som barn midt i Oslo, sam­tidig som man også får en annen til­nærming til det å dyrke pryd- og nytte­vekster. les mer

Kolonihageidyll i Etterstad kolonihage.

Flott plante i Etterstad kolonihage.

Flotte roser i Etterstad kolonihage.

Omvisning i Etterstad kolonihage.
Blokker utenfor Etterstad kolonihage.

Kolonihageidyll i Etterstad kolonihage.

Omvisning i Etterstad kolonihage.

Kolonihageidyll i Etterstad kolonihage.

Bilder fra Etterstad på Google Foto:


..........................................

Hjemmets kolonihager

Portveien 2 i Hjemmets kolonihage.

«Hjemmets kolonihager ligger på Bjølsen i Oslo, i bydel Sagene, mellom Volds­løkka idrettspark, Oslo Skate­hall og Bjølsen­parken. 

Det var dir­ektør Ole Sundø i uke­bladet «Hjemmet», som tok initia­tivet til opp­rett­elsen av hagen i 1912 til sine arbeid­ere. Derav navnet Hjemmets koloni­hager. Om­rådet var en del av Søndre Bjølsen gård, som Sundø fikk bygslet.

Kolonihagen består idag av 109 parseller (blant annet Portveien 2) med hytter, et stort forsamlings­hus «Huset», som kan leies av hagens medlemmer til ulike an­led­ninger, og som ligger ved hagens største plass. Her finner du også «Funkis-Scenen», «Les-kiosk» og vår «Lille Café». Alle hytt­ene har sommer­vann og hagen har to sanitær­anlegg (dusjer / toa­letter), felles­vaskeri og eget verksted. Les mer

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Portveien 2 i Hjemmets kolonihage.

Kolonihageidyll på Hjemmets!

Bilder fra Etterstad på Google Foto:


..........................................

Rodeløkka kolonihage

Rodeløkka kolonihage med utsikt opp til Rosenhoff i Bydel Grünerløkka i Oslo.

NORGES ELDSTE KOLONIHAGE
«Med stiftel­ses­dag den 15. august 1907, er Rode­løkkens koloni­hager landets eldste. I dag lig­ger den om­kranset av Chr. Michel­sens gate i sør, Mailund­veien i vest, Rosen­hoffgata i nord med noen  nabo­hus, in­kludert det tid­ligere Kron­prinsesse Märthas Institutt og Sophies Minde og av Trond­heims­veien i øst. Travle Carl Berners plass er nær­meste nabo, men innen­for hagens gamle netting­gjerder (fra 1930!), merkes det lite til trafikk­støy og andre former for stress.

I 2007 ble det holdt en høy­tide­lig mark­er­ing av at kol­oni­hagen feiret 100 år.» Les mer

Ved «Toppen» i Rodeløkka kolonihage. 

Idyll i Rodeløkka kolonihage.

Idyll i Rodeløkka kolonihage.

Idyll i Rodeløkka kolonihage.

Idyll i Rodeløkka kolonihage.

Idyll i Rodeløkka kolonihage.

Bilder fra Rodeløkka på Google Foto:

..........................................

Sogn hage­koloni

Kolonihageidyll i Sogn hagekoloni ved Ring 3 i Bydel Nordre Aker i Oslo.

Sogn hagekolonihage ligger ved Ring 3 i Oslo like vest for Ullevaal Stadion i Oslo i Bydel Nordre Aker i Oslo. «Sogn Hage­koloni er som de øvrige koloni­hag­ene i byen å be­trakte som off­ent­lig park. Her er alle hjerte­lig velkommen. 

Sogns "Lille Café" er åpen hver søndag i sesongen.» Les mer

Kolonihageidyll i Sogn hagekoloni.

Kolonihageidyll i Sogn hagekoloni.

Kolonihageidyll i Sogn hagekoloni.

Bilder fra Sogn på Google Foto:

Sommerbilder fra Sogn (2016)


..........................................

Solvang koloni­hager, avd. 1

«Solvang kolonihager [avdeling 1] ligger oppover langs Sogns­veien på over­siden av Ring 3, kilt inn mellom byen og skogen. Her syder det av liv fra tid­lig i april til langt uti okt­ober. Her har vi ingen låser på port­ene ut mot om­verdenen. Alle er vel­kommen inn til å rusle i hagen, bruke leke­plassen og slå av en prat over hekken. Vi for­valter jorda for Oslo kommune, og holder både egne pars­eller og felles­om­råd­ene i hevd slik at vi fram­står som en hygg­elig park i byen.» Les mer

Honnørplassen på Solvang 1.

Honnørplassen på Solvang 1.

Odins hage på Solvang 1.

Det blomstrer på Solvang 1.

Det blomstrer på Solvang 1.

Roseveien på Solvang 1.

Dalen på Solvang 1.

Roseveien på Solvang 1.

Jasminveien på Solvang 1.

Odins hage på Solvang 1.

Bilder fra Solvang 1 på Google Foto:
..........................................

Solvang koloni­hager, avd. 2

Nederst på Solvang kolonihager, avd. 2 på Sogn i Bydel Nordre Aker i Oslo.

«Solvang koloni­hager avdeling 2 består av 141 hytter (parsell 120-263), to felles­hus og en leke­plass.

Hele koloni­hagen består av 545 hytter for­delt på fem av­delinger. Av­deling 1-4 ble eta­blert i 1929-1930, av­deling 5 flyttet over fra Frogner og til­sluttet seg Sol­vang­hagene i 1957.

Koloni­hagene i Oslo ble eta­blert på be­gynnelsen av 1900-tallet. Tanken var at ar­beider­ne i byen skulle ha til­gang til små­haver, og alle polit­iske partier hadde koloni­hagesaken på pro­grammet på den tida. Den sterke graden av regu­lering av byg­nings­massen har gjort at kolonihagene som kultur­minner er godt be­vart. Dette har resul­tert i at noen av hagene, blant annet avdeling 2, er satt på by­antikvarens ”gule liste” for be­varing.» Les mer

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Utsikt fra Solvang kolonihager, avd. 2.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.

Solvang kolonihager, avd. 2 i Oslo.
..........................................

Solvang koloni­hager, avd. 3

Solvang kolonihager, avd. 3 nedenfor Nordbergveien på Sogn i Oslo.

Fra avd. 3 sin hjemmeside: «Som koloni­hage­forening bygger vi virk­som­heten vår på fem over­ordnede verdier:  Meningsfylt fritid, dyrking, åpne hager, felles­skap og livs­kvalitet...»

 • Meningsfylt fritid
  Det å ha hytte, hage og være medlem av en kolo­nihage­forening er å be­trakte som et fri­tids­tilbud. For at dette fritids­tilbudet skal falle i smak, må man like de gjøre­målene som følger med medlem­skapet i koloni­hage­for­eningen. Arbeid inne og ute på hytta, arbeid på pars­ellen, rekre­asjon, sosialt sam­vær og drift av koloni­hageforeningen er vikt­ige ingre­dienser i det til­budet vi gir medlemm­ene våre. 

 • Dyrk­ing av planter, bær, frukt og grønn­saker
  Viktigere enn hytta er faktisk pars­ellen du som parsell-leier disponerer. Det er her hele koloni­hagens sjel ligger. I tid­ligere tider var pars­ellen en unik mulig­het til å spe på kosten, og hele pars­ellen ble da også dyrket med poteter, grønn­saker og bær. Noe senere ble også muligheten til å dyrke frukt et unikt gode for parsell­-leierne. Selv om svært få i dag er av­hengig av denne muligheten til å drive matauk, er det viktig at det fort­satt dyrkes mat i form av frukt, grønn­saker og bær på pars­ellene.

  Etter hvert som mat­produk­sjonen på pars­ellene er blitt mindre, har dyrking av ulike blomster og planter fått en mer frem­tredende plass. Dyrking av blomster og planter gjør mange hager til en fryd for øyet og vitner om stor aktivi­tet og inter­esse for å bruke jorda på pars­ellen. Vi håper der­for at rik­tig mange finner gleden i å bruke pars­ellen på en måte som sikrer vari­ert dyrking av blomster, bær, frukt og grønn­saker. 

 • Åpne grønne hager
  Vi vil at koloni­hagen skal være åpen for be­folk­ningen i Oslo. Her skal man kunne gå tur og glede seg over skjønn­heten og mang­foldet som hagene repres­ent­erer, treffe men­nesker, bruke felles­arealene våre og delta på ulike arrange­menter. Det blir vår opp­gave å vise at alle er velkomne.  Les mer
Kolonihageidyll på Solvang 3.

Fotomontasje fra Solvang 3.

Fotomontasje fra Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Kolonihageidyll på Solvang 3.

Forsamlingshuset på Solvang 3.

Forsamlingshuset på Solvang 3.


..........................................

Solvang koloni­hager, avd. 4

De nye Rekkehyttene på Solvang 4 i Nordbergveien på Sogn i Oslo.

«Solvang Kolonihager avdeling 4 ble eta­blert i 1930, og består i dag av 93 pars­eller (parsell 435-528). Øverst på Solvang-feltet oven­for Nordber­gveien ligger avdelingen med sine små og kose­lige hytter om­kranset av grønne plener, frukt­trær, bær­busker og kjøkken­hager. Det er mulig å bo i hagen fra april til oktober og alle­rede tid­lig i april be­gynner avdelingen å våkne fra vinter­dvalen. Folk i alle aldre fra ens­lige til barne­familier kommer da hit for å se hva de må sette i gang med etter vint­eren. De er ivrige med å planlegge sommerens aktiviteter, hilse på "naboene" og klar­gjøre til sesongens kolo­nist­tilværelse.» Les mer

Fotomontasje fra Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Rekkehuset på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

En a veiene på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Toaletter på Solvang 4.

Parsellhager på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Parsellhage på Solvang 4.

Nedenfor Utsikten Café på Solvang 4.

Nedenfor Utsikten Café på Solvang 4.

Rekkehusene på Solvang 4.

Rekkehusene på Solvang 4.

Rekkehusene på Solvang 4.

Bilder fra Solvang 4 på Google Foto:..........................................

Solvang koloni­hager, avd. 5

Fotomontasje fra Solvang, avd. 5.

Solvang kolonihager, avdeling 5 er den ny­este av­delingen i Solvang koloni­hager og ble starta i 1957 etter at da­værende Frogner koloni­hage ble ned­lagt til fordel for Frogner­badet. Les hele historien på avdeling 5 sin  hjemmeside.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Utsikt fra Solvang, avd. 5.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Fotomontasje fra Solvang, avd. 5.

Fotomontasje fra Solvang, avd. 5.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Utsikt fra Solvang, avd. 5.

Sommeridyll på Solvang, avd. 5.

Fotomontasje fra Solvang, avd. 5.

Bilder fra Solvang 5 på Google Foto:
Solvang 5 er ikke spesifisert, men har
adressene Poppelveien og Vestveien:

Kommentarer