Solvang kolonihager, avdeling 2

Helt nederst i Mittveien i Solvang kolonihager, avdeling 2 på Sogn i Oslo.

2. pinsedag, mandag 6. juni 2022 var jeg for første gang på rusle­tur gjen­nom tre av de andre av­deling­ene av Solvang koloni­hager; Solvang avdeling 2, 3 og 5. 

Veldig flott pinse­vær og vel­dig trive­lig å rusle rundt og se hvor fint det er for tiden i de andre koloni­hage­av­deling­ene og på de enk­elte koloni­hage­par­sell­ene. Og Solvang 2 er som de andre koloni­hag­ene, en oase og et sommer­paradis for alle oss som er så held­ig og privi­leg­ert at en har fått tak i en koloni­hage­par­sell i Oslo. 

Den største for­skjel­len mellom av­del­ing 1 (hvor jeg bor) og av­del­ing 2, er nok at av­del­ing 2 har gjer­der i sted­et for hek­ker som ytre hegn mel­lom par­sell­ene og vei­ene. Ellers er det all­tid fint og fro­dig her — akku­rat som i de andre fire av­deling­ene av Sol­vang kolo­ni­hager. Bild­ene her er kun fra deler av av­del­ing 3, men flere bil­der vil nok komme ut­over som­meren.

Har som van­lig lekt meg en del i Photo­shop og lagt på litt egen­mekka grafikk og et mani­pul­ert bilde av meg selv og en fin schäfer­hund jeg har «tjuv­lånt» for an­led­ningen... Og blir eieren sur for at jeg har tatt med meg bikkja hans, så får han se til å ha den i bånd fram­over!😇

Vil legge ut bil­der fra av­del­ing 3 og 5 når disse bild­ene er be­handla — og vil ta en tur til av­deling  4 med det første.

 Sommeridyll på Solvang 2!

 Sommeridyll på Solvang 2. Bak ser vi en av høyblokkene på Sogn studentby.

Flott rododendron på Solvang 2!

 Fotomontasje fra Solvang 2.

 Fotomontasje fra Solvang 2.

 Fotomontasje fra Solvang 2.

 Fotomontasje fra Solvang 2.

 Fotomontasje fra Solvang 2.

Sommeridyll på Solvang 2!

Forsamlingshuset på Solvang 2!

Utsikt ned til Oslofjorden og Nesodden.

Utsikt ned til Oslofjorden og Nesodden.

En av veiene på Solvang 2.

 Fotomontasje fra Solvang 2.

Sommeridyll på  Solvang 2!

Sommeridyll på  Solvang 2!

 Fotomontasje fra Solvang 2.

OPPLYSNINGER OM SOLVANG 2:
«Solvang koloni­hager avdeling 2 består av 141 hytter (parsell 120-263), to felles­hus og en leke­plass.

Hele koloni­hagen be­står av 545 hyt­ter for­delt på fem av­del­inger. Av­deling 1-4 ble eta­blert i 1929-1930, av­deling 5 flyttet over fra Frogner og til­slut­tet seg Sol­vang­hagene i 1957.

Koloni­hagene i Oslo ble eta­blert på be­gyn­nelsen av 1900-tallet. Tanken var at ar­beid­er­ne i byen skulle ha til­gang til små­haver, og alle polit­iske partier hadde koloni­hage­saken på pro­grammet på den tida. Den sterke graden av regu­lering av byg­nings­massen har gjort at kolonihagene som kultur­minner er godt be­vart. Dette har resul­tert i at noen av hagene, blant annet avdeling 2, er satt på by­antikvarens ”gule liste” for be­varing.» Les mer på avdelings hjemmeside .


.......................................... 


Tidligere besøk på Solvang 2.......................................... 

Kommentarer