Solvang kolonihager, avdeling 3

Fotomontasje fra Solvang kolonihager, avd. 3 på Sogn i Nordre Aker i Oslo.

2. pinsedag, mandag 6. juni 2022 var jeg for første gang på rusle­tur gjen­nom tre av de andre av­deling­ene av Solvang koloni­hager; Solvang avdeling 2, 3 og 5.

Veldig flott pinse­vær og vel­dig trive­lig å rusle rundt og se hvor fint det er for tiden i de andre koloni­hage­av­deling­ene og på de enk­elte koloni­hage­par­sell­ene. Og Solvang 3 er som de andre koloni­hag­ene, en oase og et sommer­paradis for alle oss som er så held­ig og privi­leg­ert at en har fått tak i en koloni­hage­par­sell i Oslo.

Den største for­skjel­len mellom av­del­ing 1 (hvor jeg bor) og av­del­ing 3, er nok at av­del­ing 3 har tre-gjer­der i sted­et for hek­ker som ytre hegn mel­lom par­sell­ene og vei­ene. Ellers er det all­tid fint og fro­dig her — akku­rat som i de andre fire av­del­ing­ene av Sol­vang kolo­ni­hager. Bild­ene her er kun fra deler av av­del­ing 3, men flere bil­der vil nok komme ut­over som­meren.

Har som van­lig lekt meg en del i Photo­shop og lagt på litt egen­mekka grafikk og et mani­pul­ert bilde av meg selv og en fin schäfer­hund jeg har «tjuv­lånt» for an­led­ningen... Og blir eieren sur for at jeg har tatt med meg bikkja hans, så får han se til å ha den i bånd fram­over!😇

Har alle­rede lagt ut bil­der fra av­deling 2 og vil legge ut bil­der fra av­deling 5 når disse bild­ene er be­handla — og vil ta en tur til av­deling 4 med det første.

Kolonihageidyll fra Solvang 3.  

Fotomontasje fra Solvang 3.  

Kolonihageidyll fra Solvang 3.  

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Forsamlingshuset på Solvang 3.  

Kolonihageidyll fra Solvang 3.  

Forsamlingshuset på Solvang 3.  

Forsamlingshuset på Solvang 3.  

Kolonihageidyll fra Solvang 3.  

Kolonihageidyll fra Solvang 3.  

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Flott utsikt fra Solvang 3. 

Takk for en fin runde på Solvang 3!

Fra avd. 3 sin hjemmeside: «Som koloni­hage­forening bygger vi virk­som­heten vår på fem over­ordnede verdier: Meningsfylt fritid, dyrking, åpne hager, felles­skap og livs­kvalitet...»

 • Meningsfylt fritid
  Det å ha hytte, hage og være medlem av en kolo­nihage­forening er å be­trakte som et fri­tids­tilbud. For at dette fritids­tilbudet skal falle i smak, må man like de gjøre­målene som følger med medlem­skapet i koloni­hage­for­eningen. Arbeid inne og ute på hytta, arbeid på pars­ellen, rekre­asjon, sosialt sam­vær og drift av koloni­hageforeningen er vikt­ige ingre­dienser i det til­budet vi gir medlemm­ene våre. 

 • Dyrk­ing av planter, bær, frukt og grønn­saker
  Viktigere enn hytta er faktisk pars­ellen du som parsell-leier disponerer. Det er her hele koloni­hagens sjel ligger. I tid­ligere tider var pars­ellen en unik mulig­het til å spe på kosten, og hele pars­ellen ble da også dyrket med poteter, grønn­saker og bær. Noe senere ble også muligheten til å dyrke frukt et unikt gode for parsell­-leierne. Selv om svært få i dag er av­hengig av denne muligheten til å drive matauk, er det viktig at det fort­satt dyrkes mat i form av frukt, grønn­saker og bær på pars­ellene.

  Etter hvert som mat­produk­sjonen på pars­ellene er blitt mindre, har dyrking av ulike blomster og planter fått en mer frem­tredende plass. Dyrking av blomster og planter gjør mange hager til en fryd for øyet og vitner om stor aktivi­tet og inter­esse for å bruke jorda på pars­ellen. Vi håper der­for at rik­tig mange finner gleden i å bruke pars­ellen på en måte som sikrer vari­ert dyrking av blomster, bær, frukt og grønn­saker. 

 • Åpne grønne hager
  Vi vil at koloni­hagen skal være åpen for be­folk­ningen i Oslo. Her skal man kunne gå tur og glede seg over skjønn­heten og mang­foldet som hagene repres­ent­erer, treffe men­nesker, bruke felles­arealene våre og delta på ulike arrange­menter. Det blir vår opp­gave å vise at alle er velkomne.  Les mer på avdelingens hjemmeside

..........................................

Bilder fra tidligere turer på Solvang 3
på min konto på Google Foto:
Kommentarer