Djami Kebir Mosque i Larnaka

Djami Kebir Mosque sett fra Strand­promenaden Athenon i Larnaka.

UTENFOR DJAMI KEBIR-MOSKEEN
Søndag 30. okt. 2022 var Greta og jeg og spas­erte på strand­prome­naden langs gata Piale Pala sør for den store mid­del­alder­borgen Larnaka Medie­val Castle, rett ved Middelhavet i Lar­naka. Ut­over etter­mid­dagen havna vi på et sted vi på tid­lig­ere turer til Lar­naka har vært noen ganger før, den gresk-kypri­otiske rest­au­ranten The Fort Cafe Bar, rett ved siden av mid­del­alder­borgen og Djami Kebir Mosque.

Koranstudier på gang?

KORANSTUDIER?
Fra uten­dørs­server­inga til cafeen så vi at det satt en manns­person på plas­sen foran moske­en og ba og leste kon­sen­trert i en enorm stor ut­gave av ei bok, som jeg an­tar må være koranen. Boka var så stor og tung at han brukte et tre­sta­tiv til å holde boka. Og på en liten stein­benk som han brukte som alter, hadde han lagt på en liten alterduk og på den 
plas­sert lys, røk­else, bolle, vann­mugge, drikke­glass og noen andre små­ting.

EN UANFEKTET IMAM?
Folk kom og gikk for­bi, men han lot seg ikke for­styrre og leste og ba helt uan­fektet videre. Etter at han hadde sittet og lest og bedd i om­trent en halv time, reiste han seg opp og lot alt ut­styret sitt stå slik som det sto. Der­etter tok han av seg bønne­kappa og hode­plag­get og putta det med stor fart nedi en pose. 

SLITT JOGGEDRESS
Under hadde han en slitt jogge­dress med arm­ene opp­bretta,  så en kunne lett se at han hadde flere store tato­ver­inger på over­arm­ene. Og nå så han ikke ut som en geist­lig, en prest eller Imam, akkurat!  

EN KJAPP RØYK!
Så tente han seg en røyk mens han gikk litt fram og til­bake rundt alteret sitt. Og da så han mer ut som en litt kort­vokst, halv­feit, sliten og stressa og snart mid­del­ald­rende mann, en som ville glidd fint inn i mange slitne by­miljøer — blant folk som ofte kun bruker kirker og moskeer som liv­snød­vend­ige varme­stuer.

Og etter å ha røyka ferdig, gikk han de få met­erne hit til rest­au­ranten og kjøpte seg noe drikke og hur­tig­mat av noe slag, som han straks tok med seg til­bake til alteret, som fort­satt stod der helt urørt av folk som i mel­lom­tid­en hadde kommet for­bi — stansa opp litt og så på alteret og kan­skje undret på hva dette var for noe rart.

NYE OPPDRAG FOR ALLAH?
Så satt han der i jogge­dres­sen og spiste og titta ned i koranen. Og like etter at han hadde spist og drukket seg fer­dig, putta han med vante be­veg­elser alt ut­styr­et i ei skulder­veske, reiste seg opp og tente seg en ny røyk, hivde på seg skulde­rveska og gikk mis­tenke­lig fort ned til Piale Pala og ble borte. Om han var på vei til nye opp­drag for Allah, det vet jeg ingen­ting om.

SKAL IKKE DØMME!
Ellers har jeg stor re­spekt for det gate­prester gjør for sine med­menn­esker og er vel­dig takk­nemlig for den uegen­nyttige innsatsen de gjør for sam­funn­ets ut­støtte og aller svak­este. Kan­skje var han selv en «som har levd livet». men nå levde som en slags mod­erne «gate-imam» — en per­son som fak­tisk yter en stor sam­funns­inn­sats og gjør en vel­dig vik­tig og god jobb blant byens ut­slåtte og fat­tige. 

Men da denne «imamen» kun opp­trådde innad­vendt og ikke brydde seg om å ta kon­takt med folk som kom for­bi, vir­ket det mest som det han drev på med var et slags show — ja under­hold­ning. Men jeg har ikke rett til å dømme!

Djami Kebir Mosque rett foran utestedet The Fort Cafe Bar i Gamlebyen i Larnaka.

Spiret til Djami Kebir Mosque.

Koranstudier på gang?

Djami Kebir Mosque sett fra Fort Cafe.

Djami Kebir Mosque sett fra Fort Cafe.

Kjedelig og tung lesning?

Djami Kebir Mosque sett fra Fort Cafe.


............................................

Hala Sultan Tekke Mosque 
Jeg er ikke reli­giøs av meg, men er vel­dig opp­tatt av kirker og moske­er som arki­tektur- og kultur­hist­oriske feno­men. Det ble ingen tur i år til den den mest kjente moskeen i Larnaka: Hala Sultan Mosque, like ved Salt­sjøen i Lar­naka. 

Moskeen blir reg­net som den 4. eller 5. vik­tigste hellig­dom­men innen mus­limsk reli­gion. Neden­for er det lenker til bild­er på min konto på Google Foto fra de fleste tid­lig­ere be­sø­kene jeg har vært ute ved Hala Sultan-moske­en og den vel­dig flotte Salt­sjøen:

............................................

Kommentarer