Søndagscafé på Café Utsikten på Solvang 4

Fotomontasje fra Forsamlingshuset i Solvang kolonihager, avdeling på i Oslo.

2. pinsedag, mandag 6. juni 2022 var jeg for første gang på rusle­tur gjen­nom tre av de andre av­deling­ene av Solvang kol­oni­hager; Solvang avdeling 2, avd. 3 og avd. 5. I dag, søndag 19. juni var det ganske flott vær i Oslo og på tide med ny tur gjen­nom av­del­ing­ene på Solvang.

Det er alltid vel­dig trive­lig å rusle rundt og se hvor fint det er i de andre kolo­ni­hage­av­deling­ene og på de enk­elte koloni­hage­par­sellene. Og Solvang 4 er som de andre kolo­ni­hag­ene, en oase og et sommer­para­dis for alle oss som er så held­ig og privi­leg­ert at vi har fått tak i en kolo­ni­hage­par­sell i Oslo.

Den største for­skjel­len mellom av­del­ing 1 (hvor jeg bor på 30. året) og avd. 4, er nok at avd. 4 har tre­gjerder og netting­gjerder i sted­et for hek­ker som ytre hegn mel­lom par­sell­ene og vei­ene. Ellers har jo av­del­ing 4 en utsikt fra Café Utsikten ned­over kol­on­ihagen helt ned til Oslo­fjorden, som vi på av­deling 1 bare kan drømme om. Ellers er det all­tid fint og fro­dig her med vel­stelte pars­eller og hytter — akku­rat som i de andre fire andre kolo­ni­hage­av­del­ing­ene på Sol­vang. 

Bild­ene her er er en del ut­sikts­bilder fra Café Utsikten, bil­der fra uten­for for­sam­lings­huset og ellers kun fra deler av av­del­ing 4. Flere turer opp hit og flere bil­der vil nok komme ut­over som­meren. 

Har gjen­nom de år­ene jeg har bodd på Solvang 1 gått vel­dig mye gjen­nom av­d. 4 på tur opp og ned fra Sogns­vann. På vei opp til Søn­dags­caféen på Café Utsikten gikk vi inn­om noen be­kjente på Solvang 5 — og de ble med oss opp til Søn­dags­caféen, hvor vi satt en times tid og hadde det vel­dig så trive­lig sammen!

Har som van­lig lekt meg en del i Photo­shop og lagt på litt egen­mekka gra­fikk og et dyp­etset og mani­pul­ert bilde av meg selv og ting jeg har tid­lig­ere har tatt bil­der av fra Solvang, avd. 4. (Bildene ligger av tekniske år­saker ikke helt i rekke­følge.)

Fin parsell på Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Forsamlingshuset på Solvang 4.

Utsikt fra Café Utsikten på Solvang 4.

Utsikt fra Café Utsikten på Solvang 4.

Fotomontasje fra Forsamlingshuset.

Utsikt fra Café Utsikten på Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Fotomontasje fra Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Fotomontasje fra Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Fin parsell på Solvang 4.

Utsikt fra Café Utsikten på Solvang 4.

Utsikt fra Café Utsikten på Solvang 4.

OPPLYSNINGER OM AVDELING 4
«Solvang Kolo­ni­hager av­del­ing 4 ble eta­blert i 1930, og be­står i dag av 93 pars­eller (parsell 435-528).

Øverst på Solvang-feltet oven­for Nord­ber­gveien ligger av­del­ingen med sine små og kose­lige hytter om­kranset av grønne plener, frukt­trær, bær­busker og kjøk­ken­hager. Det er mulig å bo i hagen fra april til okt­ober og alle­rede tid­lig i april be­gynner av­delingen å våkne fra vinter­dvalen. Folk i alle aldre fra ens­lige til barne­fam­ilier kommer da hit for å se hva de må sette i gang med etter vint­eren. De er ivrige med å plan­legge som­mer­ens ak­tiv­iteter, hilse på "naboene" og klar­gjøre til ses­ong­ens kolo­nist­til­vær­else.» Les mer

Kommentarer